tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Octan butylglikolu

Inne nazwy: Octan 2-butoksyetylu, ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego

Identyfikator produktu Octan butylglikolu
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Estry
Nr CAS 112-07-2
Nr WE 203-933-3
Numer indeksowy 607-038-00-2
Wzór chemiczny C8H16O3
Masa molowa 160,2 g/mol
Postać fizyczna Bezbarna ciecz
Kod taryfy celnej 29153900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Owocowy
Temperatura topnienia/krzepnięcia -63,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 184 - 195°C
Gęstość względna 0,935 - 0,942 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 15 g/l (20°C)