tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Centro-chem sp. z o.o. sp.k.

Obowiązują od 25.03.2020 r.


 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży (dalej OWS) jest określenie podstawowych zasad realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez Centro-chem sp. z o.o. sp.k. w Turce.

 2. Na potrzeby niniejszych OWS wprowadza się następujące definicje

a) Sprzedający – Centro-chem sp. z o.o. sp.k. w Turce, Turka 141b, 20-258 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000822639, NIP: 713-23-39-236, REGON: 430932386.

b) Kupujący – przedsiębiorca nabywający towary w Centro-chem sp. z o.o. sp.k. w Turce.

c) Towar – towary oferowane do sprzedaży w Centro-chem sp. z o.o. sp.k. w Turce.

d) Strony – Sprzedający oraz Kupujący

e) Oferta – oferta handlowa określająca zasady zakupu na jakich Sprzedający zobowiązuje się wydać lub dostarczyć Towary Kupującemu. Jakiekolwiek katalogi, cenniki, ogłoszenia i publikacje nie stanowią oferty w rozumieniu art 63 kc.

f) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego o chęci zakupu Towarów Sprzedającego przekazane w jednoznacznej i czytelnej formie do rąk upoważnionych przedstawicieli Sprzedającego lub drogą elektroniczną, pocztą lub faxem

g) Dostawa - każda dostawa na miejsca docelowe wskazane przez Kupującego w Zamówieniu lub wydanie Towarów Kupującemu lub wskazanemu przez niego przewoźnikowi na terenie magazynu Sprzedającego

h) Potwierdzenie Zamówienia – oświadczenie woli Stron o chęci sprzedaży lub zakupu Towarów na złożone w formie elektronicznej, faxem lub pocztą, stanowiące odpowiedź na Zamówienie drugiej strony

i) Usługa – wszelkie usługi świadczone przez Sprzedającego względem Kupującego,w szczególności związane z przygotowaniem Towaru do transportu i jego nadania.

j) Informacje Poufne – wszystkie informacje dotyczące przedsiębiorstwa Sprzedającego i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, które Kupujący może powziąć w toku negocjacji, a w razie zawarcia Umowy – przy lub w związku z jej realizacją, niezależnie od tego w jakiej formie zostały przekazane i czy zostały oznaczone jako „poufne”, czy też nie, w szczególności informacje dotyczące zasad i sposobów prowadzenia przez Sprzedającego działalności gospodarczej (know-how), informacje handlowe (w tym dotyczące stosowanych cen, rabatów i upustów), informacje dotyczące klienteli i źródeł zaopatrzenia Sprzedającego, treść Umowy a także inne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego OWS podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.centro-chem.pl.

 1. Podanie niżej warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, wyłączenia wymagają formy pisemnej.

 2. Warunki niezgodnie z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego, nawet jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron.

 3. Kupujący wyraża zgodę na pierwszeństwo stosowania OWS przed ogólnymi warunkami zakupu, regulaminami lub innymi wzorcami umownymi stosowanymi przez Kupującego.

 4. Strony w Umowie mogą wyraźnie wyłączyć zastosowanie całości lub poszczególnych postanowień OWS. Zastrzeżenie takie wymaga Formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wyłączenie zastosowania OWS obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umowy, w której zostało zastrzeżone i nie może być traktowane jako obowiązujące dla kolejnych Umów.

 

§ 2. Zawarcie umowy

 1. Umowę uznaje się za zawartą w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie uznaje się za złożone w wypadku przesłania go Sprzedającemu pisemnie, faxem, telefonicznie, osobiście lub pocztą elektroniczną z podaniem specyfikacji zamówienia, a w szczególności ilości i rodzaju zamawianego towaru, dokładnego miejsca do którego towar ma zostać dostarczony, terminu realizacji zamówienia oraz wymaganych przepisami prawa danych Kupującego.

 2. Zawarcie Umowy, umowy ramowej, złożenie Zamówienia lub akceptacja Potwierdzenia Zamówienia, stanowi akceptację OWS przez Kupującego.

 3. Brak akceptacji Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego po otrzymaniu Zamówienia lub brak wyraźnej akceptacji przez Sprzedającego modyfikacji Kupującego w warunkach Zamówienia oznacza odmowę przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tej sytuacji Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Sprzedawcy związane z przesłanym Zamówieniem Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zostaje przesłane Kupującemu drogą elektroniczną, faxem lub pocztą.

 4. W Zamówieniu winne być określone wszelkie niestandardowe warunki i dodatkowe wymagania co do sposobu pakowania, przewozu, oznakowania, dokumentacji i innych warunków specyficznych dla danego Zamówienia i towaru. Brak podania niestandardowych warunków dla danego towaru wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego.


 

§ 3. Dostawa

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Towar zgodnie z warunkami określonymi w Ofercie oraz zawartej umowie w zależności od określonego przez strony sposobu odbioru towarów.

 2. Kupujący zgodnie z zasadami reprezentacji swojej firmy wyznaczy osoby upoważnione do odbioru Towaru i podpisania w jego imieniu dokumentów potwierdzających odbiór. Kierowcy oraz przewoźnicy uznawani są za osoby upoważnione do wyżej wskazanych czynności bez konieczności osobnego upoważnienia.

 3. Obowiązkiem Kupującego jest kontrola przy dostawie towarów dostarczonych mu Towarów z dokumentem dostawy (lub wydania Towaru) i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonanie w nim stosownego zapisu. Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń co do ilości, rodzaju oraz uszkodzeń Towaru, z wyłączeniem wad ukrytych. Strony zgodnie ustalają, że wyłącznym dowodem zgodności dostarczonych towarów z zamówieniem jest odpowiedni wpis w dokumencie dostawy i pisemne powiadomienie o powyższym Sprzedającego w terminie 2 dni od dostarczenia towarów.

 4. Terminy dostaw będę określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcie zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań by dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązania się ze zobowiązań Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty, złożenia ważnego zamówienia, podania niezbędnych informacji oraz dokonania wpłaty zaliczki lub zadatku zgodnie z warunkami Zamówienia.

 5. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji lub uzgodnionej wpłaty zaliczki lub zadatku w zależności od szczegółowych postanowień Stron. Jeżeli Kupujący samodzielnie lub za pośrednictwem przewoźnika odbiera Towar, termin dostawy uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu Towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa rozumiana jako wystąpienie zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych w postaci powodzi, pożaru, huraganów, orkanów, stanu wojny lub działań wojennych, epidemii, pandemii, strajków, obostrzeń co do wywozu lub wwozu określonych towarów, wyłączenia ich z obrotu, blokad w obrocie z poszczególnymi krajami, opóźnienia w transporcie z powodu zakłóceń komunikacyjnych których Sprzedający nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, braki surowców i towarów powstałe z wyłącznej winy dostawców tych surowców i towarów do Sprzedającego lub innych okoliczności pozostających poza kontrolą Sprzedającego i niemożliwych do przewidzenia. Do chwili ustania przeszkody związanej z siłą wyższą Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawy lub odstąpić od umowy.

 7. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy bieg terminu dostawy ulega zwieszeniu co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

 8. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.

 9. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu lub jeśli nie zostanie odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający według własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania wyrobów na ryzyko Kupującego i obciążenia Kupującego kosztami składowania. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedającego koszty składowania wynoszą nie mniej niż 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki.

 10. Kupujący powinien uprzedzić Sprzedającego o szczegółowych warunkach drogi dojazdowej do magazynu Kupującego, w szczególności szerokości drogi, rodzaju nawierzchni, ostrych zakrętach, wzniesieniach itp. W razie nie spełnienia tego warunku Kupujący ponosi względem Sprzedającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie ryzyka.

 11. Rozładowanie pojazdu musi nastąpić niezwłocznie po jego przybyciu na umówione miejsce dostawy, przeprowadzone niezwłocznie i w sposób niezagrażający pojazdowi.

§ 4. Przeniesienie ryzyka

W przypadku odbioru własnym transportem Kupującego, ryzyko pogorszenia jakości towaru podczas transportu do miejsca rozładowania przechodzi na Kupującego.


 

§ 5. Odpowiedzialność i postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie wady jakościowe, których stwierdzenie nie było możliwe w trakcie kontroli przy rozładunku lub odbiorze Towarów oraz wady ukryte, Kupujący ma obowiązek zgłosić Sprzedawcy w ciągu 2 dni roboczych od ich wykrycia pisemnie, mailem lub faxem. Niedotrzymanie tego obowiązku zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności i wszelkich roszczeń za ewentualne szkody wynikające z eksploatacji wyrobów wadliwych.

 2. Kupujący lub przewoźnik mają obowiązek zbadania towaru w momencie jego wydania pod kątem wad ukrytych, jawnych oraz braków ilościowych. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad. Pobrane przez Kupującego próbki towaru mogą zostać uznane za dowód jakości, tylko wtedy gdy zostały pobrane w obecności przedstawiciela Sprzedającego i były przechowywane w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie normami.

 3. Z zastrzeżeniem wykonania przez Kupującego obowiązków określonych powyżej Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. Bieg terminu do rozpoznania reklamacji ulega zawieszeniu na czas potrzebny laboratorium do wydania opinii.

 4. Jeśli stopień skomplikowania reklamowanej wady nie pozwoli Sprzedającemu na wyjaśnienie sprawy w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozstrzygnięcia sprawy, zgodnie zobowiązującymi u Sprzedającego normami ISO.

 5. Kupujący zgłaszający reklamację, jest zobowiązany umożliwić Sprzedającemu, pod rygorem odmowy rozpatrzenia reklamacji, dokonanie oględzin i pobranie, co najmniej dwóch reprezentatywnych próbek reklamowanej partii towaru,  w terminie i miejscu ustalonym wspólnie przez Strony: jednej do badania w laboratorium Sprzedającego i drugiej do ewentualnego badania rozjemczego przez niezależne akredytowane laboratorium, wybrane zgodnie przez Strony.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie, zniszczenie towaru przez Kupującego, jeżeli miało to miejsce po wykryciu wady i zgłoszeniu reklamacji, a przed jej rozpatrzeniem.

 7. Przy wystąpieniu rozbieżności w ocenie jakości reklamowanego towaru, wiążący jest wynik badania dokonanego przez niezależne akredytowane laboratorium, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

 8. Koszty badania, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, ponosi strona, dla której wynik badań jest niekorzystny.
 9. Sprzedający odmówi rozpatrzenia reklamacji każdego innego towaru, niż towar zamówiony bezpośrednio u niego.

 10. Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, że Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty w rozumieniu przepisów kodeksu prawa cywilnego.

 11. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty umówionej ceny.

 12. Sprzedający nie odpowiada za wady powstałe wskutek niewłaściwego rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczania i użytkowania towaru przez Kupującego.

 13. Sprzedający ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wobec Sprzedającego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.


 

§ 6. Warunki cenowe, płatności, kredyt kupiecki

 1. Obowiązujące ceny określone są indywidualnie dla każdego zamówienia w dniu złożenia zamówienia i ewentualnie pomniejszone o udzielony rabat.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen, jeżeli w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia, a jego realizacją uległy zmianie ceny po których Sprzedający nabywa zamawiane przez Kupującego towary. Cena  towaru  zostanie  wówczas proporcjonalnie zwiększona, za porozumieniem Stron.

 3. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do całkowitej zapłaty przez Kupującego ceny.

 4. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.

 5. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.

 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, realizacja dalszych dostaw uzależniona jest od uiszczenia zapłaty za wymagalne faktury VAT. W wypadku powstania stanu zaległości Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia związane z wydaniem towaru do czasu uiszczenia zaległości wobec Sprzedającego.

 7. W razie zwłoki w zapłacie nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności w transakcjach handlowych.

 8. Złożona reklamacja nie ma wpływu na termin oraz wysokość zapłaty.

 9. Sprzedający może udzielić Kupującemu uprawnienia do zapłaty należności z tytułu dostawy z odroczonym  terminem płatności, tzw. kredytu kupieckiego i ustalić jego wysokość. Szczegółowe warunki przyznania, spłaty, czy cofnięcia kredytu kupieckiego określa odrębna umowa.

 10. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę, jako zadatek.


 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli postanowienia niniejszych Warunków Sprzedaży zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych Warunków Sprzedaży, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian za wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.

 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWS wymagają do swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 4. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

 5. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą stron będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 6. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone. Zasady sprzedaży konsumentom reguluje regulamin sprzedaży dostępny na stronie www.chem-sklep.pl