tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas azotowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas azotowy
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 7697-37-2
Nr WE 231-714-2
Numer indeksowy 007-004-00-1
Wzór chemiczny HNO3
Masa molowa 63,01 g/mol
Postać fizyczna Ciecz koloru żółtego
Kod taryfy celnej 28080000
ADR UN2031
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, charakterystyczny
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia -18°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 117°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,31 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 500 g/l (20°C)

Nieorganiczny związek chemiczny, jeden z najsilniejszych kwasów tlenowych. Resztą kwasową jest w nim grupa azotanowa zawierająca azot na V stopniu utlenienia. Współcześnie kwas azotowy na skalę przemysłową otrzymuje się wyłącznie metodą Ostwalda w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku na siatce platynowej lub platynowo-rodowej. Czysty kwas azotowy jest bezbarwną cieczą. Podczas dłuższego przechowywania ulega częściowemu rozkładowi i zabarwia się na żółto lub brązowo; rozkład ten przyspiesza podwyższona temperatura i światło. Na powietrzu dymi, można zaobserwować wydzielanie brunatnego tlenku azotu(IV). Stężony roztwór kwasu azotowego ma silne działanie korodujące, jest on bardzo aktywny chemicznie. Rozcieńczanie stężonego kwasu azotowego jest procesem egzoenergetycznym. Substancja ta oznaczona jest jako ADR o numerze UN 2031. Kwas azotowy jest stosowany w wielu branżach, miedzy innymi w chemii gospodarczej, nawozach, ogrodnictwie, klejach, olejach, smarach.

Zastosowania:

  • w produkcji nawozów mineralnych (głównie: saletry amonowej, saletrzaku i nawozów płynnych),
  • w procesie nitrowania,
  • w procesach obróbki metali oraz w przemyśle tworzyw sztucznych,
  • w procesach czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej,
  • w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża,
  • odczynnik w laboratoriach,
  • w produkcji barwników i lakierów.

Mieszanina kwasu azotowego (V) i kwasu solnego w stosunku 1:3 tworzy tzw. wodę królewską, która rozpuszcza złoto.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.