tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Wodorosiarczyn sodu roztwór

Inne nazwy: Kwaśny siarczyn sodu roztwór

Identyfikator produktu Wodorosiarczyn sodu roztwór
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 7631-90-5
Nr WE 231-548-0
Wzór chemiczny NaHSO3
Masa molowa 104,06 g/mol
Postać fizyczna Jasnożółta ciecz
Kod taryfy celnej 28321000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, charakterystyczny
pH >4
Temperatura topnienia/krzepnięcia 5°C
Temperatura wrzenia/zakres 146°C
Gęstość względna 1,35 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 540 g/l