tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Wersenian trisodowy roztwór

Inne nazwy: Wersenian trójsodowy roztwór

Identyfikator produktu Wersenian trisodowy roztwór
Branże Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu wersenowego - werseniany, Związki sodu
Nr CAS 139-89-9
Nr WE 205-381-9
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtego
Kod taryfy celnej 29225000
ADR UN3267
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ledwie wyczuwalny
pH 11 - 12 (1%, 20ºC)
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -20°C
Gęstość względna 1,25 - 1,29 g/cm3 (20ºC)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny