tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Pirosiarczyn sodu

Inne nazwy: Dwusiarczyn sodowy, disiarczyn disodu

Identyfikator produktu Pirosiarczyn sodu
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 7681-57-4
Nr WE 231-673-0
Numer indeksowy 016-063-00-2
Wzór chemiczny Na2O5S2
Masa molowa 190,1 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, białe lub bezbarwne
Kod taryfy celnej 28321000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki, siarczanowy
pH 3,5 – 5,0 (50g/l H2O w 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia 150°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach W dwuchlorometanie, toluenie, n-hecane, acetonie, octanie etylu: <0,01g/l