tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Etylenodiamina

Inne nazwy: EDA, etylenodwuamina

Identyfikator produktu Etylenodiamina
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 107-15-3
Nr WE 203-468-6
Wzór chemiczny C2H8N2
Masa molowa 60,1 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 29212100
ADR UN1604
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Amoniakalny
pH 11,5 (roztwór 1,0%)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 11°C
Temperatura wrzenia/zakres 117°C (760 mmHg)
Gęstość względna 0,897 g/cm3 (20/20°C , woda = 1)
Rozpuszczalność w wodzie 1000 g/l (20°C)