tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Butyldiglikol

Inne nazwy: 2-(2-butoksyetoksy)etanol, eter monobutylowy glikolu monoetylenowego

Identyfikator produktu Butyldiglikol
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 112-34-5
Nr WE 203-961-6
Numer indeksowy 603-096-00-8
Wzór chemiczny C8H18O3
Masa molowa 162,23 g/mol
Postać fizyczna Ciecz
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
Temperatura topnienia/krzepnięcia -68°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 230°C (1013 hPa)
Gęstość względna 0,953-0,956 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny