tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Centro-Chem sp. z o.o. Sp.k.

Platí od 25.03.2020


 

§ 1. Všeobecná ustanovení

Předmětem těchto Všeobecných Podmínek Prodeje  (dále jen VPP) je vymezení základních pravidel realizace smluv o prodeji zboží nabízeného společností Centro-Chem sp. z o.o. Sp.k. v Turce.


Pro účely těchto VPP se zavádějí následující definice
a) Prodávající - Centro-Chem sp. z o.o. Sp.k. v Turce, Turka 141b, 20-258 Lublin, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Lublin-Wschód v Lublinu se sídlem ve Świdniku, VI obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000822639, NIP: 713-23-39-236, REGON: 430932386.

b) Kupující - podnikatel nakupující zboží od Centro-Chem sp. z o.o. Sp.k. v Turce.

c) Zboží - zboží nabízené k prodeji v Centro-Chem sp. z o.o. Sp.k. v Turce.

d) Smluvní strany - Prodávající a Kupující

e) Nabídka - obchodní nabídka upřesňující pravidla nákupu, za jakých se Prodávající zavazuje vydat nebo dodat Zboží Kupujícímu. Jakékoli katalogy, ceníky, oznámení a publikace nepředstavují nabídku ve smyslu čl. 63 občanského zákoníku.

f) Objednávka - projev vůle Kupujícího zakoupit Zboží Prodávajícího předaný v jednoznačné a čitelné podobě do rukou oprávněných zástupců Prodávajícího nebo e-mailem, poštou či faxem.

g) Dodání - každé dodání na místa určená Kupujícím v Objednávce nebo vydání Zboží Kupujícímu nebo jím určenému přepravci ve skladu Prodávajícího.

h) Potvrzení objednávky - prohlášení vůle Smluvních stran prodat nebo koupit Zboží v elektronické podobě, faxem nebo poštou, představující odpověď na Objednávku druhé smluvní strany.

i) Služba - veškeré služby poskytované Prodávajícím Kupujícímu, zejména související s přípravou Zboží k přepravě a jeho odeslání.

j) Důvěrné informace - veškeré informace týkající se společnosti Prodávajícího a jeho podnikatelské činnosti, které Kupující může získat v rámci jednání, a v případě uzavření Smlouvy - při nebo v souvislosti s jejím plněním, bez ohledu na to, jakou formou byly poskytnuty a zda byly označeny jako „důvěrné“ či nikoli, zejména informace týkající se zásad a způsobů podnikání Prodávajícího (know-how), obchodní informace (včetně platných cen a slev), informace o zákaznících a zdrojích dodávek Prodávajícího, obsah Smlouvy a další informace představující obchodní tajemství Prodávajícího VPP jsou dostupné na webových stránkách www.centro-chem.pl .

Níže uvedené podmínky platí pro každou prodejní transakci i každou dodávku obchodního zboží mezi Prodávajícím a Kupujícím. Jakékoli změny, dodatečná ujednání, vyloučení musí být provedeny písemně.


Podmínky, které jsou v rozporu s následujícími ustanoveními, nejsou pro Prodávajícího závazné, a to ani v případě, že nebyly Prodávajícím výslovně negovány. Takové podmínky jsou pro Prodávajícího závazné, pokud písemně souhlasí s odlišnou úpravou vzájemných práv a povinností Smluvních stran.


Kupující souhlasí s tím, že použití VPP má přednost před všeobecnými obchodními podmínkami, předpisy nebo jinými smluvními vzory používanými Kupujícím.


Smluvní strany mohou výslovně vyloučit použití všech nebo jednotlivých ustanovení VPP. Taková výhrada vyžaduje písemnou formu, v opačném případě je neplatná. Vyloučení použití VPP se vztahuje pouze na Smlouvu, ve které bylo vyhrazeno, a nelze jej považovat za závazné pro následné Smlouvy.
 

§ 2. Uzavření smlouvy

Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem potvrzení Objednávky Prodávajícím. Objednávka se považuje za učiněnou okamžikem jejího odeslání Prodávajícímu písemně, faxem, telefonicky, osobně nebo e-mailem s uvedením specifikace objednávky, zejména množství a druhu objednaného zboží, přesným místem, kam má být zboží doručeno, termínem realizace objednávky a zákonem požadovanými údaji Kupující.


Uzavření Smlouvy, rámcové smlouvy, zadání Objednávky nebo přijetí Potvrzení Objednávky, znamená přijetí VPP Kupujícím.


Nepřijetí Potvrzení Objednávky Prodávajícím po obdržení Objednávky nebo nepřijetí Prodávajícím modifikace provedené Kupujícím v podmínkách Objednávky znamená odmítnutí přijetí Objednávky k realizaci. Kupujícímu v této situaci nevznikají žádné nároky vůči Prodávajícímu související s odeslanou Objednávkou Potvrzení přijetí objednávky je Kupujícímu zasláno elektronickou cestou, faxem nebo poštou.


V Objednávce by měly být specifikovány případné nestandardní podmínky a dodatečné požadavky na způsob balení, přepravu, značení, dokumentaci a další podmínky specifické pro danou Objednávku a zboží. Neuvedení nestandardních podmínek pro dané zboží vylučuje odpovědnost Prodávajícího.

 

§ 3. Dodání

Prodávající odpovídá za Zboží v souladu s podmínkami uvedenými v Nabídce a uzavřené smlouvě v závislosti na způsobu převzetí zboží určeného stranami.


Kupující v souladu s pravidly zastupování své firmy určí osoby oprávněné k odběru Zboží a podepsání jeho jménem dokumentů potvrzujících převzetí. Řidiči a dopravci se považují za osoby oprávněné k výkonu výše uvedených činností bez nutnosti samostatného pověření.


Povinností Kupujícího je při dodání zkontrolovat Zboží, které mu bylo doručeno s dodacím dokladem (nebo výdejkou Zboží) a v případě nesrovnalostí v něm provést příslušný záznam. Nesplnění této povinnosti zbavuje Prodávajícího odpovědnosti za případné nároky ohledně množství, druhu a poškození Zboží, s výjimkou skrytých vad. Smluvní strany se dohodly, že jediným dokladem o shodě dodaného zboží s objednávkou je příslušný záznam v dodacím dokladu a písemné oznámení výše uvedeného Prodávajícímu do 2 dnů od dodání zboží.


Termíny dodání budou Prodávajícím upřesněny v potvrzení přijetí objednávky Kupujícího nebo v nabídce Prodávajícího. Prodávající vyvine veškeré úsilí k uskutečnění dodávek v dohodnutých termínech, avšak dodržení dodacích termínů bude záviset na včasném splnění závazků Kupujícího, včetně termínu přijetí nabídky, zadání platné objednávky, uvedení nezbytných informací a zaplacení zálohy v souladu s podmínkami Objednávky.


Dodací lhůta začíná běžet ode dne doručení Kupujícímu potvrzení přijetí Objednávky k realizaci nebo sjednané zálohy v závislosti na podrobných ustanoveních Smluvních stran. Odebírá-li Kupující Zboží sám nebo prostřednictvím přepravce, považuje se termín dodání za splněný, pokud je Zboží připraveno v uvedený den k vydání. Náklady na uskladnění zboží od tohoto okamžiku do doby vydání pokrývá Kupující.


Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení termínu, pokud příčinou nedodržení termínu byla vyšší moc chápána jako výskyt atmosférických jevů a přírodních katastrof v podobě povodní, požárů, hurikánů, orkánů, válečného stavu nebo stanného práva, epidemie, pandemie, stávky, omezení vývozu nebo dovozu určitého zboží, jeho vyloučení z obchodování, blokády obchodu s jednotlivými zeměmi, zpoždění v dopravě z důvodu komunikačních překážek, které Prodávající nemohl předvídat nebo jim nemohl zabránit, nedostatek surovin a zboží z toho vyplývající výhradním zaviněním dodavatelů těchto surovin a zboží Prodávajícímu, nebo jinými okolnostmi, které Prodávající nemůže ovlivnit a nebylo možné je předvídat. Dokud nepomine překážka související s vyšší mocí, může Prodávající pozastavit nebo omezit dodávky nebo odstoupit od smlouvy.


V případě pozastavení nebo omezení dodávky se pozastaví dodací lhůta pro celou dodávku nebo její část, dokud překážka nepomine.


V žádné z výše uvedených situací se nemá za to, že Prodávající nesplnil nebo nenáležitě splnil své povinnosti a nepřiznává Kupujícímu právo na náhradu škody nebo smluvní pokuty.


Pokud se dodávka zpozdí z důvodů zaviněných Kupujícím nebo pokud si ji Kupující nevyzvedne včas, má Prodávající dle vlastního uvážení a bez jakékoli odpovědnosti právo zboží skladovat na riziko Kupujícího a účtovat Kupujícímu poplatky spojené s náklady na skladování. V případě, že skladování probíhá ve skladech Prodávajícího, činí náklady skladování minimálně 0,5% z čisté hodnoty objednávky za každý den skladování, počínaje datem nahlášení připravenosti k odeslání.


Kupující by měl informovat Prodávajícího o bližších podmínkách příjezdové komunikace do skladu Kupujícího, zejména o šířce komunikace, typu povrchu, ostrých zatáčkách, stoupáních apod. V případě nesplnění této podmínky odpovídá Kupující Prodávajícímu v plném rozsahu za případnou škodu na základě objektivní odpovědnosti.


Vykládka vozidla musí proběhnout ihned po jeho příjezdu na sjednané místo dodání, provedena neprodleně a způsobem neohrožujícím vozidlo.


§ 4. Převod rizika

V případě odběru vlastní dopravou Kupujícího, přechází riziko zhoršení kvality zboží během přepravy na místo vykládky na Kupujícího. 

§ 5. Odpovědnost a reklamační proces

Veškeré kvalitativní vady, jejichž zjištění nebylo možné během kontroly při vykládce nebo odběru Zboží, jak rovněž skryté vady je Kupující povinen nahlásit Prodávajícímu do 2 pracovních dnů od jejich zjištění písemně, e-mailem nebo faxem. Nesplnění této povinnosti zbavuje Prodávajícího odpovědnosti a jakýchkoli nároků za škody vzniklé používáním vadných výrobků.


Kupující nebo přepravce je povinen prohlédnout zboží při jeho výdeji s ohledem na skryté, zjevné a množstevní vady. Zboží odebrané Kupujícím nebo dopravcem bez výhrad se považuje za zboží bez vad. Vzorky zboží odebrané Kupujícím lze uznat za důkaz kvality pouze v případě, že byly odebrány za přítomnosti zástupce Prodávajícího a byly skladovány způsobem odpovídajícím platným normám.


Za předpokladu, že Kupující splní výše uvedené povinnosti, Prodávající reklamaci posoudí do 21 dnů ode dne obdržení písemného oznámení. Lhůta pro posouzení reklamace se pozastavuje na dobu potřebnou laboratoří k vydání stanoviska.


Neumožní-li míra složitosti reklamované vady Prodávajícímu objasnit věc ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, vyrozumí o tom Prodávající Kupujícího s uvedením předpokládaného termínu vyřízení záležitosti, v souladu s ISO normami závaznými u Prodávajícího.


Kupující podávající reklamaci je povinen umožnit Prodávajícímu pod hrozbou odmítnutí projednání reklamace prohlídku a odběr minimálně dvou reprezentativních vzorků reklamované šarže zboží, a to v čase a místě, na kterých se Smluvní strany společně dohodnou: jeden pro testování v laboratoři Prodávajícího a druhý pro případný smírčí test nezávislou akreditovanou laboratoří zvolenou Smluvními stranami.


Prodávající neodpovídá za opotřebení, zničení zboží Kupujícím, pokud k němu došlo po zjištění vady a uplatnění reklamace a před jejím projednáním.


V případě rozdílů v hodnocení kvality reklamovaného zboží je závazný výsledek testu provedeného nezávislou akreditovanou laboratoří, uvedenou v odst. 5 tohoto paragrafu.


Náklady na zkoušku uvedenou v odst. 5 tohoto paragrafu nese strana, pro kterou je výsledek zkoušky nepříznivý.
Prodávající odmítne projednání reklamace jiného zboží než zboží objednaného přímo u něj.


Prodávající a kupující se dohodli, že prodávající neposkytuje na prodávané výrobky garanci ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.


Uplatnění reklamace nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit včas sjednanou cenu.


Prodávající neodpovídá za vady způsobené nesprávnou vykládkou, skladováním, uchováváním, přemisťováním a užíváním zboží Kupujícím.


Prodávající má právo zdržet se s projednáváním nároků Kupujícího vyplývající z reklamace do doby, než Kupující uhradí veškeré finanční závazky po splatnosti vůči Prodávajícímu.

 

§ 6. Cenové podmínky, platby, obchodní úvěr

Platné ceny jsou uvedeny individuálně pro každou objednávku ke dni zadání objednávky, a mohou být sníženy o udělenou slevu.


Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, pokud se v době mezi zadáním objednávky a jejím uskutečněním změnily ceny, za které prodávající nakupuje zboží objednané Kupujícím. Cena zboží bude v takovém případě úměrně navýšena po dohodě Smluvních stran.
Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím.
Faktury vystavené Prodávajícím se stávají splatnými k datu uvedenému na faktuře. Za datum platby se považuje datum provedení platby v hotovosti nebo datum připsání částky platby na účet Prodávajícího; platby jsou považovány za uskutečněné pouze tehdy, jsou-li provedeny v plné výši.
Faktura je zároveň první výzvou k úhradě.
V případě prodlení Kupujícího s úhradou jedné nebo více dlužných částek je realizace dalších dodávek závislá na úhradě splatných faktur s DPH. V případě prodlení nevzniká Kupujícímu nárok na žádné nároky související s dodáním zboží až do zaplacení nedoplatku Prodávajícímu.
V případě prodlení s platbou je účtován zákonný úrok z prodlení v obchodních transakcích.
Předložení reklamace nemá vliv na termín a výši platby.
Prodávající může Kupujícímu přiznat možnost zaplacení dlužných částek za dodávku s odloženým termínem platby, tzv. obchodní úvěr a určit jeho výši. Podrobné podmínky pro poskytnutí, splacení nebo zrušení obchodního úvěru jsou uvedeny v samostatné smlouvě.
Případné zálohové platby Kupujícího za budoucí dodávky nepředstavují zálohu ve smyslu občanského zákoníku, pokud Prodávající konkrétní platbu nepotvrdí písemně jako zálohu.

 

§ 7 Závěrečná ustanovení

Pokud by jakékoli ustanovení těchto Podmínek Prodeje bylo prohlášeno za neplatné nebo neúčinné jakýmkoli příslušným soudem nebo v důsledku jakéhokoli budoucího legislativního nebo správního opatření, takové uznání nebo žaloba nezruší nebo neučiní neúčinnými zbývající ustanovení tohoto dokumentu. Pokud budou ustanovení těchto Podmínek Prodeje nakonec shledána nezákonnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení považována za vyloučená z těchto Podmínek Prodeje, ale všechna ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti a výměnou za jakákoli taková ustanovení shledané jako nezákonné nebo neúčinné, bude nahrazeno ustanovením podobného významu, které odráží původní záměr ustanovení, v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.


Jakékoli změny nebo doplňky těchto VPP musí být provedeny písemně, v opačném případě jsou neplatné.


V záležitostech, které nejsou v těchto VPP upraveny, se použijí ustanovení polských zákonů, zejména Občanského zákoníku.


Jsou-li některá ustanovení VPP neplatná v důsledku zavedení odlišných zákonných předpisů, ostatní ustanovení neztrácejí platnost.


Spory, které mohou vzniknout v souvislosti se spoluprací stran, bude řešit polský soud příslušný podle sídla Prodávajícího.


Tyto obchodní podmínky platí pouze pro podnikatele. Jejich použití pro individuální (spotřebitelský) prodej je vyloučeno. Pravidla prodeje spotřebitelům upravuje prodejní řád dostupný na internetových stránkách www.chem-sklep.pl