tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Octan sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Octan sodu
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 127-09-3
Nr WE 204-823-8
Wzór chemiczny CH3COONa
Masa molowa 82,03 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne kryształki
Kod taryfy celnej 29152900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH 7,5-9,2
Temperatura topnienia/krzepnięcia 58°C
Temperatura wrzenia/zakres 123°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,42 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 76,2 g/100 ml