tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Lecytyna sojowa

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Lecytyna sojowa
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 8002-43-5
Nr WE 232-307-2
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29232000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Aminowy
pH 5-6 ( 100g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 263-265°C
Gęstość względna 360 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie 420 g/l (20°C)