tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Chlorek choliny 60% proszek

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Chlorek choliny 60% proszek
Branże Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki chloru
Nr CAS 67-48-1
Nr WE 200-655-4
Wzór chemiczny C5H14ClNO
Masa molowa 104,17 g/mol
Postać fizyczna Żółtawo-brązowy proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny amoniakalny
Temperatura wrzenia/zakres 113°C
Gęstość względna 0,94 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w etanolu