tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Witamina A

Inne nazwy: Palmitynian witaminy A, palmitynian retinylu

Identyfikator produktu Witamina A
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 79-81-2
Nr WE 201-228-5
Wzór chemiczny C36H60O2
Masa molowa 524,86 g/mol
Postać fizyczna Żółtawa, częsciowo skrystalizowana ciecz
Kod taryfy celnej 29362100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Delikatny
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~26°C
Temperatura wrzenia/zakres 194°C
Gęstość względna 0,88 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie <0,0001 mg/l (25°C)