tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Tritlenek antymonu

Inne nazwy: Trójtlenek antymonu

Identyfikator produktu Tritlenek antymonu
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki
Nr CAS 1309-64-4
Nr WE 215-175-0
Wzór chemiczny Sb2O3
Masa molowa 291,52 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, krystaliczne koloru białego
Kod taryfy celnej 28258000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 656°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 1425°C (1013 hPa)
Gęstość względna 5897 kg/m3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 2,76 mg/l (22,2°C )