tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Trietylenotetraamina

Inne nazwy: Trójetylenotetraamina, TETA

Identyfikator produktu Trietylenotetraamina
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Aminy
Nr CAS 90640-67-8
Nr WE 292-588-2
Numer indeksowy 612-059-00-5
Wzór chemiczny C6H18N4
Masa molowa 146,23 g/mol
Postać fizyczna Oliesta ciecz bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 38249992
ADR UN2259
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 12°C
Temperatura wrzenia/zakres 278°C (rozkład)
Gęstość względna 0,982 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny