tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

 

Trichloroetylen

Inne nazwy: Trójchloroetylen

Identyfikator produktu Trichloroetylen
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki chloru
Nr CAS 79-01-6
Nr WE 201-167-4
Numer indeksowy 602-027-00-9
Wzór chemiczny C2HCl3
Masa molowa 131,39 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29032200
ADR UN1710
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia -84,8°C
Temperatura wrzenia/zakres 86,7°C (760 mmHg)
Gęstość względna 1,465 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie 1,1 g/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w większości organicznych rozpuszczalników (aceton, alkohole, etery)