tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Triacetyna

Inne nazwy: Trójoctan glicerolu, trójacetyna

Identyfikator produktu Triacetyna
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 102-76-1
Nr WE 203-051-9
Wzór chemiczny C9H14O6
Masa molowa 218,23 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29153900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia -78°C
Temperatura wrzenia/zakres 258°C
Gęstość względna 1,16 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 58 g/l (25°C )