tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

Tlenek cynku

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tlenek cynku
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki, Związki cynku
Nr CAS 1314-13-2
Nr WE 215-222-5
Wzór chemiczny ZnO
Masa molowa 81,37 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28170000
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 7,4
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1970 – 1975°C
Gęstość względna 5,61 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 0,0029 g/l (20°C )