tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Tiomocznik

Inne nazwy: Tiokarbamid, amid kwasu tiokarbamidowego

Identyfikator produktu Tiomocznik
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki siarki, Związki azotu
Nr CAS 62-56-6
Nr WE 200-543-5
Wzór chemiczny CH4N2S
Masa molowa 76,12 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29309098
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5-7 (50 g/l, 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia 174-177°C
Gęstość względna 1,405 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 137 g/l (20°C )