tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Sebacynian bis(2-etyloheksylu)

Inne nazwy: Sebacynian dwuoktylu

Identyfikator produktu Sebacynian bis(2-etyloheksylu)
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 122-62-3
Nr WE 204-558-8
Wzór chemiczny C26H50O4
Masa molowa 426,67 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna lub lekko żółtawa oleista ciecz
Kod taryfy celnej 29171390
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -70°C
Temperatura wrzenia/zakres 256°C
Gęstość względna 0,912 - 0,918 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszcza się w alkoholu, eterze i innych rozpuszczalnikach organicznych