tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Salicylan metylu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Salicylan metylu
Branże Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 119-36-8
Nr WE 204-317-7
Wzór chemiczny C8H8O3
Masa molowa 152,15 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna lub żółta ciecz
Kod taryfy celnej 29182300
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 6,5 (20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 200°C