tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Propionian sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Propionian sodu
Branże Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 137-40-6
Nr WE 205-290-4
Wzór chemiczny C3H5O2Na
Masa molowa 96,07 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słaby, charkterystyczny
pH 7,5-10,5 (100 g/l w 20°C )
Temperatura topnienia/krzepnięcia 285-290°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny