tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Palmitynian izopropylu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Palmitynian izopropylu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 142-91-6
Nr WE 205-571-1
Wzór chemiczny C19H38O2
Masa molowa 298,5 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna
Kod taryfy celnej 29157040
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słaby
Temperatura topnienia/krzepnięcia 12°C
Temperatura wrzenia/zakres 300°C (760 mmHg)
Gęstość względna 0,852 – 0,854 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny