tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Olejek z mięty pieprzowej

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Olejek z mięty pieprzowej
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 90063-97-1
Nr WE 290-058-5
Postać fizyczna Ciecz bezbarwa do bladożółtej
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 11,0 – 11,8 (1% roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia -25°C
Temperatura wrzenia/zakres 106°C
Gęstość względna 0,892 – 0,910 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny w wodzie
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w etanolu