tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Octan n-butylu

Inne nazwy: Octan butylu

Identyfikator produktu Octan n-butylu
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 123-86-4
Nr WE 204-658-1
Wzór chemiczny C6H12O2
Masa molowa 116,16 g/mol
Postać fizyczna Przejrzysta, bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29153300
ADR UN1123
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia < -90°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 126°C (1013 hPa)
Gęstość względna 0,8812 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 5,3 g/l (20°C )
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych