tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Octan etylu

Inne nazwy: Ester etylowy kwasu octowego, etser octowy

Identyfikator produktu Octan etylu
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 141-78-6
Nr WE 205-500-4
Numer indeksowy 607-022-00-5
Wzór chemiczny C4H8O2
Masa molowa 88,11 g/mol
Postać fizyczna Przejrzysta ciecz, bezbarwna do lekko żółtej
Kod taryfy celnej 29153100
ADR UN1173
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny, podobny do acetonu
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~-84°C
Temperatura wrzenia/zakres ~-77°C
Gęstość względna ~0,902 g/cm3 (20°C )
Rozpuszczalność w wodzie 80 g/l (20°C )