tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

N-aminoetylopiperazyna

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu N-aminoetylopiperazyna
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 140-31-8
Nr WE 205-411-0
Wzór chemiczny C6H15N3
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29335995
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Amoniakalny
pH 11,4 literatura (1% roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia -19°C
Temperatura wrzenia/zakres 220°C
Gęstość względna 0,980 g/cm3 w 20°C / 20°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny