tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Mocznik

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Mocznik
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Amidy
Nr CAS 57-13-6
Nr WE 200-315-5
Wzór chemiczny (NH2)2CO
Masa molowa 60,05 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, krystaliczne koloru białego do słomkowego
Kod taryfy celnej 310210
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki zapach amoniaku
pH 7 – 9.5 (10 % roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 133,3 (134)°C przy 1013hPa ( 0,1mPa), 150°C przy 300 mPa
Temperatura wrzenia/zakres Substancja ulega rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia
Gęstość względna 1.33 g/cm3 w 20°C (gwerder et al., 2009) 1,323 g/cm3 w 20°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w alkoholach i ciekłym amoniaku. w chloroformie i wielu innych rozpuszczalnikach organicznych mocznik nie rozpuszcza się