tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Kwas propionowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas propionowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 79-09-4
Nr WE 201-176-3
Numer indeksowy 607-089-00-0
Wzór chemiczny C3H6O2
Masa molowa 74,07 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29155000
ADR UN1848
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry
pH 2,5 (100g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia <-20°C
Temperatura wrzenia/zakres 141°C
Gęstość względna 0,994 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 0,994 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny