tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Kolada

Inne nazwy: N-etylo-2-(izopropylo)-5-metylocykloheksanokarboksamid

Identyfikator produktu Kolada
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Nr CAS 39711-79-0
Nr WE 254-599-0
Wzór chemiczny C13H25NO
Masa molowa 211 g/mol
Postać fizyczna Białe, krystaliczne ciało stałe
Kod taryfy celnej 29242970
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 87,0-102,0°C