tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Izopropanoloamina

Inne nazwy: Monoizopropanoloamina, 2-propyloamina, MIPA

Identyfikator produktu Izopropanoloamina
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminy
Nr CAS 75-31-0
Nr WE 200-860-9
Wzór chemiczny C3H9N
Postać fizyczna Ciecz, bezbarwna do żółtego
Kod taryfy celnej 29211999
ADR UN1221
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Aminowy
pH 13
Temperatura topnienia/krzepnięcia <-90°C
Temperatura wrzenia/zakres 32°C
Gęstość względna 0,6871 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalna