tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Dimetyloformamid

Inne nazwy: DMF, DMFA

Identyfikator produktu Dimetyloformamid
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z
Nr CAS 68-12-2
Nr WE 200-679-5
Wzór chemiczny C3H7NO
Masa molowa 73,1 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29241900
ADR UN2265
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słaby, charakterystyczny
pH 7 (200 g/l, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia -61°C
Temperatura wrzenia/zakres 152 – 153°C
Gęstość względna 0,98 g/cm3 przy -15°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny