tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Benzotriazol

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Benzotriazol
Branże Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary
Nr CAS 95-14-7
Nr WE 202-394-1
Wzór chemiczny C6H5N3
Masa molowa 119,12 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29339980
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 4,7
Temperatura topnienia/krzepnięcia 100ºC
Gęstość względna 1,36 g/cm3
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach 19,8 g/l (25ºC )