tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Azotan amonu

Inne nazwy: Saletra amonowa

Identyfikator produktu Azotan amonu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki azotu
Nr CAS 6484-52-2
Nr WE 229-347-8
Wzór chemiczny NH4NO3
Masa molowa 80,043 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
ADR UN1942
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ≥ 4,5 (10% r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 169,6°C (p = 1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 210°C (rozkład)
Gęstość względna 1,72 g/cm3 w 20°C (woda = 1)
Rozpuszczalność w wodzie >100 g/l w 20°C