tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Aminoetylopiperazyna

Inne nazwy: 2-piperazyn-1-yloetyloamina

Identyfikator produktu Aminoetylopiperazyna
Branże Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Nr CAS 140-31-8
Nr WE 205-411-0
Wzór chemiczny C6H15N3
Masa molowa 129,20 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29335995
ADR UN2815
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Amoniakalny
pH 11,4 Literatura (1% roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia -19°C
Temperatura wrzenia/zakres 220°C
Gęstość względna 0,980 g/cm3 (20°C/20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Mieszalny