tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Alkohol n-propylowy

Inne nazwy: N-propanol, 1-hydroksypropan

Identyfikator produktu Alkohol n-propylowy
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 71-23-8
Nr WE 200-746-9
Wzór chemiczny C3H8O
Masa molowa 60,09 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
ADR UN1274
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia -127°C
Temperatura wrzenia/zakres 96,5-98,0°C
Gęstość względna (20°C) 803-805 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie Nieograniczona
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Mieszalny z większością rozpuszczalników organicznych

Alkohole są to związki chemiczne zawierające przynajmniej jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji.

Najprostsze i najczęściej spotykane alkohole w życiu codziennym to te, które zawierają jedną grupę hydroksylową w cząsteczce pochodne alkanów o wzorze ogólnym CnH2n+1OH, czyli alkohole monohydroksylowe, na przykład metylowy, etylowy, propylowy. Analogiczne związki organiczne, w których grupa hydroksylowa połączona jest z węglem w hybrydyzacji sp2, to fenole (hydroksylowe pochodne benzenu i innych związków aromatycznych) lub enole (hydroksylowe pochodne alkenów).

Podział alkoholi :

·         Alkohole jednowodorotlenowe (monohydroksylowe):

o    alkanole, np. metanol, etanol

o    alkenole, np. alkohol allilowy

o    alkinole, np. alkohol propargilowy

o    alkohole cykliczne, np. cykloheksanol

o    alkohole aromatyczne, np. alkohol benzylowy (zawierają one grupę -OH przy łańcuchu bocznym, nie przy pierścieniu)

·         Alkohole wielowodorotlenowe:

o    diole

o    cukrole

Ogólną przemysłową metodą otrzymywania alkoholi jest reakcja przyłączania wody do alkenów. Metanol uzyskuje się w znacznych ilościach z surowców nieorganicznych. Jednakże dużo alkoholi można uzyskać z produktów naturalnych. Najstarszą, opanowaną przez człowieka, technologią produkcji alkoholu etylowego jest fermentacja skrobii lub innych bogatych w cukry surowców (miód, winogrona i inne owoce). W mniejszych ilościach podczas procesu fermentacji alkoholowej tworzą się też alkohole pierwszorzędowe o dłuższych łańcuchach węglowych, które można wyodrębnić z tzw. fuzli czyli pozostałości po oddestylowaniu frakcji zawierającej etanol. Warto też wspomnieć o otrzymywaniu glicerolu z surowców tłuszczowych przy okazji produkcji mydła, czy metanolu jako produktu tzw. suchej destylacji drewna.

Alkohole należą do znanych od dawna związków chemicznych i wykorzystywane są często jako substraty do otrzymywania innych, bardziej skomplikowanych związków. Znajdują też zastosowanie jako rozpuszczalniki w laboratorium, w artykułach gospodarstwa domowego i w przemyśle. Największe zastosowanie w gospodarce mają dwa alkohole: metanol i etanol. Metanol jest dobrym rozpuszczalnikiem i jest stosowany w m.in. przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Etanol ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Spośród alkoholi największe znaczenie gospodarcze mają metanol i etanol. Poniżej wybrane zastosowania tych dwóch alkoholi.

Metanol

  • rozpuszczalnik (rozpuszczają się w nim tłuszcze, żywice i pokosty ),
  • przemysł farmaceutyczny,
  • paliwo,
  • przemysł chemiczny, przemysł barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych,
  • w produkcji estrów metylowych, formaldehydu, kwasu mrówkowego, polioksymetylenu.


Etanol

  • przemysł spożywczy,
  • paliwo napędowe,
  • rozpuszczalnik do sporządzania niektórych leków.


W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.