tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Alkohol benzylowy

Inne nazwy: Fenylometanol

Identyfikator produktu Alkohol benzylowy
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Alkohole
Nr CAS 100-51-6
Nr WE 202-859-9
Numer indeksowy 603-057-00-5
Wzór chemiczny C7H8O
Masa molowa 108,14 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29062100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
Temperatura topnienia/krzepnięcia -15°C
Temperatura wrzenia/zakres 205°C
Gęstość względna 1,044 g/cm3 (woda=1)
Rozpuszczalność w wodzie W wodzie: 40 g/l (20°C )

Alkohole są to związki chemiczne zawierające przynajmniej jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji.