tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Adypinian dwuoktylu

Inne nazwy: Heksanodionian bis(2-etyloheksylu), Adypinian bis(2-etyloheksylu), Adypinian di(2-etyloheksylu), Ester bis(2-etyloheksylowy) kwasu adypinowego

Identyfikator produktu Adypinian dwuoktylu
Branże Surowce A-Z, Żywice, tworzywa sztuczne, poliuretany
Surowce chemiczne Estry
Nr CAS 103-23-1
Nr WE 203-090-1
Wzór chemiczny C22H42O4
Masa molowa 370,6 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 29171200
ADR UN3082
Właściwości fizyczne i chemiczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia -67,8°C
Temperatura wrzenia/zakres 417°C
Gęstość względna 0,92 g/cm3